Algemene Voorwaarden voor Miroo Internetbureau

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://miroo-internetbureau.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Miroo Internetbureau . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Miroo Internetbureau is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Miroo Internetbureau.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Miroo Internetbureau te mogen claimen of te veronderstellen.

Miroo Internetbureau streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://miroo-internetbureau.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Miroo Internetbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Offertes, facturatie en betalingstermijnen

Voordat wij aan een project starten, zullen wij indien gewenst een offerte opmaken en versturen naar de klant. Wij starten pas met onze dienstverlening zodra wij de offerte ondertekend door beide partijen terug ontvangen hebben. Wanneer er na onze dienstverlening een factuur door ons verstuurd wordt, hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen. Het facturatiebedrag dient dus op de laatste dag van het betalingstermijn op onze bankrekening te staan. Indien er na deze periode nog niet betaald is, wordt er per project gekeken of er enige ruimte van coulance is, zodat er samen tot een oplossing gekomen kan worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan worden er maatregelen getroffen: een incassobureau wordt ingeschakeld op kosten van de klant en de wettelijke rente van 8% wordt toegepast op het totale factuurbedrag.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://miroo-internetbureau.nl op deze pagina.